De weg van de Hoeders van de Aarde

The Optimist 3 feb 2023 Zingeving

Het is niet voor niets dat de Hoeders van de Aarde nu weer onder de mensen zijn. Alberto Villoldo schreef er het boek Hoeders van de Aarde, de vier inzichten over. Hierin vertelt hij over genootschappen die over de eeuwenoude wijsheid van het leven beschikken. We delen de inleiding van zijn boek.

DOOR: ALBERTO VILLOLDO

Millennia lang hebben geheime genootschappen van indiaanse medicijnmannen en -vrouwen hun kennis zorgvuldig bewaakt en zijn ze als rentmeesters van de natuur opgetreden. Je had deze ‘Hoeders van de Aarde’ in vele landen en ze waren onder vele namen bekend; in de Andes en het Amazonegebied heetten ze bijvoorbeeld ‘Laika’.

In 1950 reisde een groep Laika uit de hoge Andes naar een jaarlijkse bijeenkomst van sjamanen, die aan de voet van een van de heilige bergen plaatsvond. De plaatselijke bevolking keek naar de poncho’s die de Laika droegen en begreep meteen dat het om hogepriesters van de sjamanen ging. Ze beseften dat zij medicijnmannen en -vrouwen waren, van wie altijd gedacht was dat ze na de Grote Verovering verdwenen waren. Deze hoge sjamanen, die wisten dat de mensheid een enorme omwenteling te wachten stond, waren eindelijk tevoorschijn gekomen. Ze waren gekomen om de mensen de wijsheid te brengen die ons zou ondersteunen bij de grote veranderingen die ons te wachten stonden, zodat we onze realiteit zouden kunnen aanpassen en een betere wereld zouden kunnen creëren.

Conquistadores en dekmantels

De Hoeders van de Aarde leren ons dat alles in de schepping – de aarde, de mensen, de walvissen, de rotsen en zelfs de sterren – bestaat uit vibratie en licht. Niets van wat wij waarnemen als materieel en werkelijk, bestaat; het is niets anders dan een droom die wij op de wereld projecteren. Deze droom is een verhaal en wij geloven dat het echt is… maar dat is niet zo. De wijsheid van de Hoeders van de Aarde leert ons hoe we onze verhalen over ons leven kunnen herschrijven en ‘de wereld tot bestaan kunnen dromen’, zoals de sjamanen dat noemen.

Deze ongelooflijk kostbare lessen, die de vier inzichten worden genoemd, zijn om een heel goede reden altijd geheimgehouden. De conquistadores (de Europese pelgrims en immigranten, die de Amerikaanse landen eerst plunderden en vervolgens koloniseerden) hebben de Laika meedogenloos vervolgd. Vooral de vrouwen werden gebrandmerkt als heksen; ze werden opgesloten, gemarteld en vermoord. Hun kennis werd als zo gevaarlijk en bedreigend voor de katholieke kerk beschouwd, dat deze zelfs nu nog, 200 jaar nadat de Spaanse Inquisitie overal elders in de wereld werd opgeheven, een actieve dienst heeft in Lima, Peru. Het Bureau voor het Uitroeien van de Verafgoding wordt door de Orde der Dominicanen gerund, dezelfde Dominicanen die in de vijftiende eeuw Jeanne d’Arc een ketter noemden en haar op de brandstapel ter dood brachten.

De Laika realiseerden zich dat deze kennis van het menselijke vermogen om onze dromen te verwezenlijken, enorm krachtig is en heel goed misbruikt zou kunnen worden door mensen met te weinig respect voor het leven. Daarom hielden zij deze kennis verborgen, voor de conquistadores, en voor hun eigen mensen. Maar ze zagen ook in dat de vier inzichten aan iedereen toebehoren, dus als ze een blanke ontmoetten die niet zo arrogant en vijandelijk was als de veroveraar, waren ze bereid hun kennis aan hem toe te vertrouwen. Na de Grote Verovering namen ze bijvoorbeeld een katholieke priester in hun midden op, een jezuïet, Vader Blas Valera genaamd, een mesties (half indiaans, half Spaans).

Vader Valera werd ingewijd in de mysteriën van de Laika en schreef daar vier boeken over, maar helaas zijn in de Inquisitietijd drie daarvan op mysterieuze wijze verdwenen (het vierde bevindt zich in een privéverzameling in Italië). Valera beweerde dat de Inca’s net zo beschaafd waren als de Europeanen, omdat ze konden schrijven, door middel van een ingewikkeld systeem van gekleurde touwtjes met knopen, dat Quipus heette. Toen Valera’s orde ontdekte waar hij mee bezig was, sloten ze hem op tot zijn dood, zes jaar later. Waarom legden de jezuïeten een van hun eigen priesters het zwijgen op? Waarom waren ze zo bang voor de wijsheid die hij documenteerde, opdat iedereen daar profijt van kon hebben? En waarom verboden ze de wijding van inheemse priesters of van mestiezen nadat Valera uit het priesterambt was ontzet?

*

Ik was ook zo’n niet-indiaan die door de Laika werd opgenomen in de familie van de Hoeders van de Wijsheid, in het Amazonegebied in de buurt van de Incastad Cusco. Maar het was nooit mijn bedoeling geweest om deel van die familie te gaan uitmaken, als medisch antropoloog was ik alleen maar geïnteresseerd in het bestuderen van de toepassing van de geneeskunde van de sjamanen. Ik had het geluk, of misschien was het mijn noodlot, om mijn mentor, don Antonio te ontmoeten. Hij was een van de laatste Laika’s en hij nam me onder zijn hoede en trainde me vijfentwintig jaar lang. Hij was een man met vele gezichten; overdag was hij professor aan de universiteit en ’s avonds een meester-medicijnman. Hij kwam uit een dorp hoog in de bergen, gebruikte werktuigen en methodes uit de vijftiende eeuw, maar was ook vertrouwd met die van de eenentwintigste eeuw. Hoewel hij van de Inca’s afstamde, vertelde hij me dat de Laika veel ouder dan de Inca’s zijn, die een mannelijke en militaristische cultuur hadden.

De kennis van de Laika stamt uit een eerdere periode, toen het vrouwelijke aspect van het goddelijke nog werd erkend. Ik heb hem eens gezegd dat ik blij was hem gevonden te hebben. Vervolgens zei hij: ‘Waarom denk je dat jij mij gevonden hebt, en de Kerk ons de laatste vijfhonderd jaar niet heeft kunnen vinden?’
Dit boek is het resultaat van het zaadje dat don Antonio in mij geplant heeft. En nu ik zelf een Hoeder van de Aarde ben, wil ik jullie deelgenoot maken van een belangrijke verandering die door de Ouden is voorspeld, zodat je je kunt voorbereiden op de periode van evolutie die nu begint.

Homo Luminus

Volgens de Maya-, Hopi- en Incaprofetieën staan we op een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid. De Maya hadden het jaar 2012 gekenmerkt als het hoogtepunt van een periode van beroering en opschudding, een periode waarin een nieuw ras mensen zichzelf geboren laat worden. We maken een kwantumsprong naar wat we gaan worden; van Homo Sapiens naar Homo Luminus – dat zijn wezens die de vibraties en het licht waar de fysieke wereld uit bestaat, op een veel hoger niveau kunnen waarnemen. De mensheid evolueert voor het eerst niet tussen de generaties in, maar binnen de generaties, wat in tegenspraak is met onze overtuiging van hoe de evolutie in zijn werk gaat. We maken een biologische kwantumsprong binnen ons eigen leven en de fysieke, emotionele en spirituele eigenschappen die we verwerven, geven we door aan onze kinderen en kindskinderen.

Als je dit moeilijk kunt geloven, bedenk dan eens dat je ongeveer elke acht maanden een geheel nieuwe kopie van je lichaam aanmaakt, doordat je cellen zich vernieuwen. Door de vier inzichten in dit boek in praktijk te brengen, kun je een fysiek lichaam scheppen dat vrij is van de tirannie van de genen die je van je ouders hebt geërfd en de medische ongemakken die deze met zich meebrengt. Maar nog belangrijker is dat je je kunt bevrijden van de beperkende emotionele en spirituele levensgeschiedenis die je hebt geërfd of in de loop van je leven hebt aangenomen.

Dankzij de ontdekkingen van de kwantumfysica zijn we gaan inzien dat alle stof dicht opeengepakt licht is. Maar de Laika weten dit al eeuwenlang, ze weten dat vibratie en licht zich kunnen organiseren tot duizenden vormen.
Eerst is er een lichtende matrix, en deze blauwdruk laat vervolgens leven ontstaan. Vibraties en licht wervelen en verdichten zich rond de lichtende matrix en laten bijvoorbeeld een walvis geboren worden, waarna walvissen andere walvissen ter wereld brengen.

Het menselijk lichaam heeft ook een lichtende matrix: wij zijn omhuld door een lichtenergieveld, dat zich manifesteert in de vorm en in de gezondheid van het lichaam. Het lichtenergieveld organiseert het lichaam op dezelfde wijze als de energievelden van een magneet kleine metaaldeeltjes op een glasplaat rangschikken. Net als bij het voorbeeld van de walvissen kunnen mensen andere mensen geboren laten worden, maar een nieuw menselijk ras kan alleen maar uit een nieuwe lichtende matrix voortkomen. De Laika hebben al eeuwenlang toegang tot de biologische blauwdruk en kunnen de Grote Geest helpen de schepping zich te laten ontvouwen. Ze hebben niet alleen geleerd ziektes te genezen door hun lichtenergieveld te veranderen en een buitengewone staat van gezondheid te creëren, maar ook hun persoonlijke lotsbestemming te vormen.

We kunnen het lichtenergieveld zien als de software die instructies aan het DNA, de hardware die het lichaam maakt, geeft. Als we de inzichten onder de knie hebben, krijgen we toegang tot de laatste versie van de software en kunnen we een nieuw lichaam creëren dat op een andere wijze veroudert, geneest en sterft. Zonder het vermogen om ons lichtenergieveld te herprogrammeren, blijven we vastzitten in de levensgeschiedenis die we hebben geërfd, wat inhoudt dat we ouder worden, genezen, leven en sterven op de manier van onze ouders en grootouders, en hun fysieke en emotionele kwalen weer moeten doormaken. De vier inzichten in dit boek geven ons de kans ons van de tirannie van de bezoekingen van onze familie – de geschiedenis die onze voorouders achtervolgde – te bevrijden. Doordat ze de inzichten beheersten konden de Laika zelfs nieuw leven op aarde creëren, bijvoorbeeld een nieuwe vlindersoort in het Amazonegebied. Ze konden er ook gigantische rotsblokken mee tegen de berg omhoogduwen, wat nodig was om Incasteden in de wolken te bouwen. De Bijbel vertelt ons dat ons geloof bergen kan verzetten, maar wij zijn vergeten hoe dat moet. De inzichten leren ons dat de eerste berg die we moeten verzetten, de berg is die het ons onmogelijk maakt ons eigen licht waar te nemen.

Door Homo Luminus te worden, laten we de weg van de conquistadores los en werpen de mannelijke overtuiging die de waarden, de controle en de heerschappij over de natuur bepaalt, overboord; de overtuiging die de exploitatie van de rivieren en bossen van de aarde rechtvaardigt, door ze slechts als hulpbronnen voor de menselijke consumptie te beschouwen. In plaats daarvan zullen we met een oudere mythe, die de meeste mensen niet meer kennen, gaan werken: de vrouwelijke aanpak die is gebaseerd op samenwerking en ondersteuning.

Het vrouwelijke aspect van het goddelijke herwinnen

En God zegende hen, en God zei tegen ze: Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u en vul de aarde en onderwerp haar; en overheers de vissen in de zee, en de vogels in de lucht en elk levend wezen dat zich over de aarde voortbeweegt.
Genesis 1:28

Bij de religieuze tradities die de mannelijke godheid aanhangen, wordt het goddelijke gezien als een kracht die in de hemel woont, ver van ons vandaan. In het Westen geloven we dat we hard moeten werken aan onze relatie met Hem, dat we moeten bidden en offers brengen. We denken dat we de liefde en aandacht van onze Schepper moeten verdienen, die ons uit het paradijs heeft gezet omdat we van de boom der kennis van goed en kwaad hebben durven eten. Volgens het oude verhaal hadden we ‘kinderen moeten blijven’. Door van de vrucht te eten terwijl God ons dat verboden had toonden we ons onafhankelijk, wekten Zijn woede op en veroordeelden onszelf tot een leven van hard werken en ellende, dat alleen door Gods genade verzacht kan worden.

Volgens de oudere vrouwelijke geloofsovertuigingen echter, zijn we nooit uit het paradijs gezet of van God afgescheiden. (De Australische Aboriginals zijn bijvoorbeeld nooit uit de Hof van Eden gezet, evenmin als de Afrikaanse volken of de indianen.) Nee, we kregen de tuin om ervoor te zorgen. Volgens dat oude geloof stopt het goddelijke Haar levenskracht in het zaad dat wij in rijke vruchtbare aarde zaaien. Wij maken daar gebruik van en zijn vol van het goddelijke als we de vruchten voortbrengen die de hele mensheid voeden.

De Laika, die die oude vrouwelijke geloofsovertuiging aanhangen, zouden zeggen: ‘We zijn niet alleen hier om maïs te verbouwen, maar ook om goden te telen.’ Met andere woorden, we werken samen met het goddelijke om het universum te scheppen. We erkennen dat alles in onze wereld heilig is, wijzelf inbegrepen, en dat het onze taak is om het goddelijke zo goed mogelijk tot uitdrukking te brengen.

Een duidelijke geloofsovertuiging

Deze twee volkomen verschillende geloofsovertuigingen hebben in de geschiedenis een verschillend effect gehad op hoe de mensen met elkaar en met de wereld omgingen. Toen de Europeanen bijvoorbeeld in Amerika aankwamen, dachten ze dat ze een groot onbewoond land met kristalheldere rivieren en een grote hoeveelheid wild hadden gevonden en dat God deze overvloed voor hen had geschapen zodat ze ermee konden doen wat ze wilden. Maar in werkelijkheid woonden er meer dan honderd miljoen inboorlingen in harmonie met hun omgeving. De indianen geloofden in vrouwelijke godheden en vertrouwden erop dat zolang ze in harmonie met de aarde leefden, de Grote Moeder voor hen zou zorgen.

De eerste mensen die Amerika binnentrokken, waren nooit bang voor grote afstanden – van Azië naar Noord-Amerika en ten slotte Zuid-Amerika – omdat ze geloofden dat, waar ze ook gingen, er altijd voldoende voedsel en beschutting voor ze zou zijn. Dus jaagden en oogstten ze en leerden ze gewassen te verbouwen. De Hoeders van de Aarde namen deze kennis mee, toen ze duizenden jaren geleden hun grote trek over de Beringstraat maakten en de Amerikaanse landen gingen bewonen, vanaf de noordelijkste punt van Alaska tot aan Patagonië. Hun kennis kwam oorspronkelijk uit heiligdommen hoog in de Himalaya en is door deze dappere reizigers naar Amerika gebracht.

Naarmate de dorpen tot steden uitgroeiden, begonnen er mannelijke geloofsovertuigingen te ontstaan die een nieuwe mentaliteit met zich meebrachten. In plaats van met de beschikbare middelen te werken, begonnen de mensen hun buren aan te vallen, in de hoop meer land en rijkdommen te verwerven. Ze begonnen hebzuchtig te worden en namen geen genoegen meer met voldoende middelen om in hun onderhoud te voorzien. Ze geloofden dat al het voedsel van de wereld aan hen toebehoorde, dat zij aan de top van de voedselketen stonden, in plaats van dat ze de rentmeesters ervan waren.

In Europa kwamen deze ideeën, zo’n zesduizend jaar geleden, met de Indo-Europese volken uit Centraal-Azië binnen. Zij geloofden dat hun invasies en veroveringen goddelijk gerechtvaardigd waren. (Het zwaard dat ze gebruikten om anderen te overwinnen werd later ‘het kruis’ en het symbool van de kruistochten). De veroveraars dachten dat zij het volste recht hadden dit alles te doen, omdat zij de ‘juiste’ god aanbaden en ze beweerden zelfs dat zij hun Schepper eerden door hun ongelovige vijanden, die zich niet aan hun geloof wilden onderwerpen, te vermoorden.

De Europeanen verbeterden hun technologie van het oorlog voeren zodanig dat ze, tegen de tijd dat Francisco Pizarro en Hernán Cortés in de zestiende eeuw in de Nieuwe Wereld verschenen, in staat waren de Azteken en Incarijken te verslaan met minder dan vierhonderd man, gewapend met geweren, zwaarden, paarden en… ziektekiemen. De Laika vluchtten naar de bergen, waar ze het oude vrouwelijke geloofssysteem veilig verborgen hielden, in de wetenschap dat ze eens naar de dalen zouden gaan om de mensen aan hun oude vertrouwde manier van leven te herinneren.

We zien de verschrikkelijke resultaten van dit mannelijke geloofssysteem vandaag de dag maar al te goed. Onze wereld wordt in rap tempo ontbost, onze wateren en onze lucht worden vervuild en de bovengrond spoelt weg. Ons weer verandert door het opwarmen van de aarde, waardoor de droogte in Afrika verergert, de orkanen steeds sterker worden en er jaarlijks honderd- tot duizendmaal zoveel planten en diersoorten verdwijnen als vijfhonderd jaar geleden.

De Laika zeggen dat onze planeet lang geleden giftig was voor mensen, maar dat Moeder Aarde deze gifstoffen in haar buik verborg, zodat de oppervlakte een gastvrij groen en blauw paradijs werd. Volgens hun traditionele kennis zouden de conquistadores deze gifstoffen op een dag laten ontsnappen, waardoor de aarde tot een giftig braakliggend land zou worden en wij mensen niet zouden weten hoe we die gifstoffen in de hand konden houden. Daarna zou de natuur zelf haar gezondheid langzaam weer moeten opbouwen.

De moderne wetenschap bevestigt deze profetie. Tweehonderdvijftig miljoen jaar geleden bestond de aardse atmosfeer voornamelijk uit koolzuurgas (CO2), wat zeer giftig voor mensen is. Toen er groen leven ontstond, zetten de planten CO2 om in zuurstof. Daardoor kwam het meeste koolzuurgas uit de lucht in de planten, die in de bovenste laag van de grond terechtkwamen, waarna ze tot fossiele brandstoffen werden, gevangen in de diepe lagen van de aarde. Nu halen we die fossiele brandstoffen uit de mijnen en verbranden ze, waarbij er giftige koolwaterstoffen in de atmosfeer vrijkomen. We zijn hard op weg om datzelfde milieu te creëren dat het de meeste schepselen onmogelijk maakte op de aarde te leven, en we doen erg weinig om dit ijzingwekkende tij te keren. Want, terwijl de polaire ijskappen aan het smelten zijn door de opwarming van de aarde, zijn er al heel wat mensen zich aan het voorbereiden om ook daar naar olie te gaan boren.

Gelukkig is er nu een beweging om de oude vrouwelijke waarden en normen terug te brengen. Zo verwerpen veel mensen de piramidale hiërarchie die centraal staat bij de mannelijke geloofssystemen, de verwachting dat ze zich moeten verantwoorden bij de priesters, die zich verantwoorden bij de priesters op een hoger niveau, die zich moeten verantwoorden bij de pausen, die zich moeten verantwoorden bij God. Velen weigeren ook zich te onderwerpen aan het geloof dat door wetenschappers wordt verspreid: dat iets wat niet gemeten, waargenomen en door de vijf zintuigen gecontroleerd kan worden, niet werkelijk bestaat. Ze staan niet meer wantrouwig tegenover hun eigen hart en ze denken niet meer dat ze op dogma’s kunnen vertrouwen of op de interpretatie van andere mensen van het heilige. Ze beginnen hun leiding in zichzelf en in de natuur te zoeken.

Experimentele kennis

En de Heer zei: Voorwaar, de mens is een van ons geworden, want hij kent goed en kwaad, en nu, opdat hij niet zijn hand uitsteekt en ook van de boom des levens zal eten en voor eeuwig leven. Daarom stuurde God hem de hof van Eden uit, om de grond te bewerken waar hij uit ontstaan was.
Genesis 3:22-23

Bij een vrouwelijk geloofssysteem is de weg naar verlichting een individuele weg. Er wordt van ons verwacht dat we op onze eigen ervaring, ons bewustzijn en onze eigen interpretatie vertrouwen. Hoewel de Laika de weg van gebed en meditatie evenzeer volgen als degenen die een mannelijk geloofssysteem aanhangen, erkennen ze ook een derde weg naar spiritualiteit: die van de directe kennis. De Laika hebben geen mythe over de God die de mens straft omdat hij van de boom der kennis van goed en kwaad heeft gegeten. Zij geloven dat we bestemd zijn om kennis te verwerven en dat onze fout juist was om niet genoeg van die vrucht te eten!

In de eeuw van informatie hebben we geen behoefte aan kennis die verder gaat dan slechts de feiten en de logische volgorde daarvan. We hebben godsdiensten – met hun talloze aanhangers – maar de spirituele betekenis van hun onderricht is maar al te vaak verloren gegaan. We leren over de interpretaties van de interpretaties van de grote waarheden en we analyseren en ontleden die ideeën, maar het komt niet in ons hoofd op om veertig dagen de woestijn in te gaan zoals Jezus deed, of om in meditatie onder de Bodhiboom te gaan zitten, zoals Boeddha deed. Het is alsof we lange tijd over kookboeken vol ingewikkelde recepten gebogen zitten en eindeloos discussiëren over de voedingswaarde van bepaalde voedingsstoffen en diëten, maar ondertussen eigenlijk niets eten. Veel mensen kennen de waarde van het direct ervaren van het heilige niet meer… maar gelukkig kunnen we dat weer gaan doen door de vier inzichten in praktijk te brengen.

De vier inzichten

De wijsheid van de Laika bestaat uit vier inzichten, met elk vier toepassingen, waardoor we verder kunnen komen dan alleen het begrijpen, en een daadwerkelijke bewustzijnsverandering kunnen bereiken en onszelf en de wereld kunnen veranderen. De inzichten en de toepassing ervan zijn:

Inzicht 1: De weg van de held
Toepassing: niet oordelen, niet lijden, niet hechten, leven in schoonheid.

Inzicht 2: De weg van de lichtstrijder
Toepassing: leven zonder angst, niet-doen, overtuiging, onbetrokkenheid.

Inzicht 3: De weg van de ziener
Toepassing: de instelling van de beginneling, consequent leven, transparantie, integriteit.

Inzicht 4: De weg van de wijze
Toepassing: de tijd beheersen, het erkennen van je projecties, het hebben van geen-geest, inheemse alchemie.

Ik heb de vier inzichten leren kennen toen ik in training was bij don Antonio. Samen reisden we van het Titicaca meer, ‘de zee op de top van de wereld’, door het Amazonegebied naar de ruïnes van de Inca’s in de woestijn. Hij geloofde, en dat geloof ik ook, dat de nieuwe Hoeders van de Aarde uit het land van de adelaar zullen komen, uit Amerika en Europa dus. De tijd is gekomen dat de inzichten volledig worden onthuld. Ik geloof dat don Antonio me heeft opgeleid, opdat ik een brug kan vormen en de kennis van de oude Laika in de eenentwintigste eeuw kan brengen.

De afgelopen twintig jaar heb ik mijn leerlingen geleerd de inzichten voor hun eigen genezing te gebruiken, maar ook om anderen te helpen om met de blauwdruk van het lichaam te werken. Velen van hen hebben buitengewone resultaten gemeld, waarbij ze zichzelf geheeld hebben en hun eigen leven en dat van anderen hebben veranderd. De inzichten hebben ervoor gezorgd dat ze krachtige mensen zijn geworden, die de weg gaan van het rentmeesterschap van de Hoeders van de Aarde.

Als jij anders wilt gaan leven en je ervaringen met andere ogen wilt gaan bekijken, is het belangrijk om verder te gaan dan alleen de inzichten te begrijpen. Je zult ze daadwerkelijk in praktijk moeten gaan brengen. Dat zal je helpen de kernarchitectuur van je lichtenergieveld te veranderen. Als je de inzichten niet in praktijk brengt, kun je door de inzichten geïnspireerd worden, maar zul je niet in staat zijn jezelf werkelijk te veranderen. De energetische kant van het in praktijk brengen van de inzichten zal je bevrijden van de beperkingen van de geschiedenis die door je cultuur en je genen geschreven is – het verhaal van hoe je je leven zult leven, hoe je zult reageren op de wereld om je heen en hoe je zult sterven. Dan word je de verteller van het verhaal van je eigen leven en zul je de oude ideeën over oorzaak en gevolg en de beperkingen van de tijd trotseren.

In de volgende hoofdstukken zul je leren over de vier niveaus waarin, door vibratie en licht, al het leven ontstaat: dat van de slang, de jaguar, de kolibrie en de adelaar.

Maar je zult ook de praktische hulpmiddelen leren kennen die je zullen helpen een gezonde, overvloedige en vreugdevolle wereld te laten ontstaan – voor jezelf, je geliefden en voor alle mensen en schepselen. Dan word je een Hoeder van de Aarde. •

Dit is de inleiding van het boek Hoeders van de aarde, de vier inzichten van Alberto Villoldo. Het boek verscheen voor het eerst in 2009 en is op 1 februari 2023 opnieuw uitgebracht door uitgeverij AnkhHermes. Je bestelt het boek in de webshop van The Optimist, van 3 t/m 9 februari 2023 zonder verzendkosten.

no-image

Bestel jouw exemplaar hier

 

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Eén reactie op “De weg van de Hoeders van de Aarde”

Geef een reactie