Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ABONNEMENTEN & PRODUCTEN Uitgeverij The Optimist B.V.
I – ALGEMEEN
DEFINITIES

 1. In deze Algemene Leveringsvoorwaarden Abonnementen & Producten hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

‘Abonnee’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnement aangaat met Uitgeverij The Optimist B.V.

‘Abonnement’: de overeenkomst tussen The Optimist en Abonnee op grond waarvan Abonnee gedurende een bepaalde periode en tegen het overeengekomen Abonnementsgeld een Tijdschrift ontvangt of voor een bepaalde periode toegang krijgt tot een of meerdere in de Overeenkomst gespecificeerde Digitale Uitgaven. Onder een Abonnement wordt ook verstaan een proefabonnement (betaald en onbetaald).

‘Bestelling’: een door Klant, elektronisch (via Webshop), schriftelijk of telefonisch afgesloten bestelling van een Abonnement dan wel een Product.

‘Betaalperiode’: de periode waarover het verschuldigde Abonnementsgeld door Abonnee per keer betaald dient te worden;

‘Bevestiging’: een door Uitgeverij The Optimist B.V. schriftelijk/elektronische aan Klant of Abonnee verstuurde bevestiging met onder andere informatie over het Product en de levertermijn ervan of inzake het Abonnement over het abonnementstype, de begin- en eventuele einddatum.

‘Digitale Uitgave’: alle bestaande en toekomstige digitale uitgaven van Uitgeverij The Optimist B.V. al dan niet toegankelijk via websites waaronder Tijdschrift.nl, apps of andere digitale media.

‘Klant’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Uitgeverij The Optimist B.V. een Overeenkomst aangaat tot een (online) aankoop van een Tijdschrift of Digitale Uitgave dan wel een Product, niet zijnde een Abonnee.

‘Klantenservice’: de specifieke klantenservice per merk/titel van Uitgeverij The Optimist B.V. is bereikbaar op de specifieke telefoonnummers vermeld op de websites van de titels.

‘Overeenkomst’: de tussen Uitgeverij The Optimist B.V. en Klant of Abonnee gesloten overeenkomst inclusief deze Voorwaarden, bestaande uit een abonnementsovereenkomst dan wel een overeenkomst met betrekking tot een online aankoop via de Webshop.

‘Product’: een door Klant bij Uitgeverij The Optimist B.V. (online) aangekocht artikel anders dan een Abonnement, waaronder een Welkomstgeschenk.

‘Tijdschrift’: alle bestaande en toekomstige gedrukte tijdschriften die door Uitgeverij The Optimist B.V. worden uitgegeven.

‘Uitgave’: alle Tijdschriften, Digitale Uitgaven en overige en toekomstige uitgaven in welke publicatievorm dan ook.

Uitgeverij The Optimist B.V.’: Uitgeverij The Optimist B.V. en alle huidige en toekomstige aan haar, direct of indirect, gelieerde ondernemingen, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage en kantoorhoudende aan de Mercuriusweg 92 te (2516 AW), ‘s-Gravenhage

‘Voorwaarden’: onderhavige algemene leveringsvoorwaarden Abonnementen & Producten.

 ‘Webshop’: de door Uitgeverij The Optimist B.V. geëxploiteerde webshop waarin Tijdschriften, Digitale Uitgaven en Producten aan Klanten worden aangeboden.

‘Welkomstgeschenk’: het cadeau dat een Abonnee ontvangt bij het aangaan van een Abonnement.

TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

1.Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, Bestellingen en Overeenkomsten tussen Uitgeverij The Optimist B.V. en Abonnee of Klant die onder andere kunnen bestaan uit een Abonnement dan wel de (online) aankoop van een Product.

 1. Indien een Abonnee of Klant jonger is dan 18 jaar dan wordt deze geacht toestemming te hebben verkregen van een ouder/voogd.
 2. Door het afsluiten van een Abonnement of het plaatsen van een Bestelling van een Product, gaat Abonnee of Klant akkoord met deze Voorwaarden.

4.Deze Voorwaarden zijn online gepubliceerd op www.theoptimist.nl & ww.medischdossier.org en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Een verzoek kan gericht worden aan de Klantenservice.

5.Uitgeverij The Optimist B.V. behoudt zich het recht voor Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden treden in werking op het moment dat deze worden gepubliceerd op www.theoptimist.nl & www.medischdossier.org en zijn vanaf dat moment van toepassing op de te sluiten Overeenkomsten.

 1. De genoemde prijzen van Abonnementen en Producten, de Voorwaarden en de Inhoud van de Overeenkomst die door de Abonnee of Klant met Uitgeverij The Optimist B.V. wordt aangegaan, zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten.
 2. Bij tegenstrijdigheid tussen het Algemene deel (I) van deze Voorwaarden en de inhoud van de onderdelen II en/of III, prevaleert de inhoud van de onderdelen II of III.

TOTSTANDKOMING, UITVOERING EN OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle aanbiedingen van Uitgeverij The Optimist B.V. geschieden op basis van beschikbaarheid en zijn vrijblijvend.
 2. Een Bestelling kan zowel telefonisch, via de Webshop of schriftelijk worden geplaatst. De aanvaarding van een Bestelling door Uitgeverij The Optimist B.V. geschiedt schriftelijk dan wel via e-mail in een Bevestiging of doordat Uitgeverij The Optimist B.V. met uitvoering van een Bestelling begint. Abonnee dan wel Klant dient de Bevestiging op juistheid en volledigheid te controleren en dient geconstateerde afwijkingen direct aan Uitgeverij The Optimist B.V. te melden.
 3. Uitgeverij The Optimist B.V. heeft het recht een Bestelling, ook na aanvaarding, te weigeren.
 4. Uitgeverij The Optimist B.V. continueert abonnementen automatisch met inachtneming van 3 maanden opzegtermijn zonder bevestigde opzegging van Abonnee. Uitzondering zijn cadeau- en proefabonnementen.
 5. Wijzigingen in een Bestelling moeten door Klant tijdig en schriftelijk aan Uitgeverij The Optimist B.V. worden doorgegeven en zijn slechts van kracht indien door Uitgeverij The Optimist B.V. bevestigd.
 6. Uitgeverij The Optimist B.V. heeft het recht Bestellingen geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.
 7. De door Uitgeverij The Optimist B.V. gehanteerde levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Klant dan wel Abonnee Uitgeverij The Optimist B.V. schriftelijk in gebreke stellen alvorens Uitgeverij The Optimist B.V. in verzuim komt.
 8. Uitgeverij The Optimist B.V. mag de uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen overdragen aan een onderneming binnen haar eigen concern en aan derden in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van Uitgeverij The Optimist B.V. of in het kader van de overdracht van een Tijdschrift van Uitgeverij The Optimist B.V., met dien verstande dat deze onderneming de Overeenkomst gesloten tussen Uitgeverij The Optimist B.V. en Abonnee dan wel Klant naleeft.

HERROEPING
16.  Abonnee of Klant kan een Overeenkomst met betrekking een Abonnement dan wel de aankoop

van een Product of Abonnement gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Voornoemd termijn gaat in:

 1. bij Abonnementen op een Tijdschrift, op de dag van levering van het Tijdschrift aan Abonnee;
 2. bij Abonnementen op Digitale Uitgaven, op het moment van de totstandkoming van het Abonnement;
 3. bij Producten, op de dag waarop Klant het Product heeft ontvangen;
 4. bij meerdere Producten, niet zijnde een Welkomstgeschenk in eenzelfde bestelling, op de dag waarop Klant het laatste Product heeft ontvangen;
 5. indien de levering van een Product, niet zijnde een welkomstgeschenk bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop Klant de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 1. Tijdens de bedenktijd (zie punt 16.) dient Klant zorgvuldig om te gaan met het Product (waaronder het welkomstgeschenk), de verpakking en labels. Klant zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het Product wenst te behouden.
 2. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, meldt Klant dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van dit (digitaal invullen van) modelformulier voor herroeping dat ook op te vragen is bij de Klantenservice.

Binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op melding gebruik te maken van het herroepingsrecht, stuurt Klant het Product terug naar Uitgeverij The Optimist B.V.

Deze dienen te worden teruggestuurd met alle geleverde toebehoren, als het redelijkerwijs mogelijk is in originele staat en verpakking, en conform de door Uitgeverij The Optimist B.V. eventueel verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

In geval van herroepingsrecht ten behoeve van een Abonnement heeft Abonnee de keuze, of dit op dezelfde wijze regelen als hierboven vermeld dan wel door contact op te nemen met de Klantenservice zodat zij e.e.a. meteen in orde kunnen maken.

 1. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht zijn de kosten van retournering voor rekening van Abonnee dan wel Klant. Uitgeverij The Optimist B.V. kan nog additionele kosten in rekening brengen:
 2. ten aanzien van Tijdschriften en Producten: de prijs voor niet (tijdig) retour geleverde Tijdschriften en Producten, alsmede eventuele waardevermindering van de geleverde Printuitgaven en Producten;
 3. ten aanzien van Digitale Uitgaven: de overeengekomen vergoeding (naar rato) voor de periode vanaf de start van de uitvoering van het Abonnement tot aan ontbinding, indien uitvoering van het Abonnement op verzoek van de Abonnee binnen de ontbindingstermijn is gestart.
 4. Uitgeverij The Optimist B.V. dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat het Product of het Tijdschrift tijdig retour is ontvangen, dat wil zeggen binnen de wettelijke termijn als genoemd in punt 18, overgaan tot het terugstorten van het aankoopbedrag plus de verzendkosten.

Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarvan Abonnee of Klant de aankoop of het Abonnement heeft betaald. Indien Klant een deel van de Bestelling niet retourneert, zullen geen verzendkosten worden vergoed.

 1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing ten aanzien van (i) Producten die daarvoor naar hun aard niet in aanmerking komen, zoals bederfelijke, tijdsgebonden of persoonlijke Producten, dan wel (ii) overige Overeenkomsten waaronder levering van Tijdschriften anders dan via een Abonnement.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De auteursrechten en andere intellectuele eigendoms- en overeenkomstige rechten met betrekking tot de Tijdschriften en Producten berusten bij Uitgeverij The Optimist B.V. en/of haar licentiegevers. Abonnee en Klant erkennen deze rechten en zal zich onthouden van inbreuk op deze rechten.

AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

 1. Uitgeverij The Optimist B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor de door Abonnee of Klant geleden schade indien deze schade aan Uitgeverij The Optimist B.V. is toe te rekenen of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor risico van Uitgeverij The Optimist B.V. komt. Uitgeverij The Optimist B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik door Abonnee of Klant van enig door Uitgeverij The Optimist B.V. geleverd Product of Abonnement, tenzij Uitgeverij The Optimist B.V. aansprakelijk is conform het bepaalde inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek dan wel indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Uitgeverij The Optimist B.V.. Aansprakelijkheid voor indirecte en gevolg schade is uitgesloten.
 2. Indien Uitgeverij The Optimist B.V. aansprakelijk blijkt te zijn voor de veroorzaakte schade, dan is deze beperkt tot de daadwerkelijk door Klant geleden, en door de verzekering van Uitgeverij The Optimist B.V. uitbetaalde schade. Indien verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Uitgeverij The Optimist B.V. beperkt tot maximaal driemaal het factuurbedrag dat in verband met de Bestelling aan Klant in rekening is gebracht en is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 5.000 (vijfduizend Euro).
 3. Uitgeverij The Optimist B.V. is niet aansprakelijk voor schade die later dan zes (6) maanden na levering van het Product is ontstaan dan wel voor schade die niet binnen 14 dagen na het ontstaan ervan aan Uitgeverij The Optimist B.V. schriftelijk is gemeld. Indien de schade later is ontstaan zal Uitgeverij The Optimist B.V. op verzoek van Klant informeren over het eventueel verhalen van de schade op de leverancier van het Product.
 4. Uitgeverij The Optimist B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Uitgeverij The Optimist B.V. gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, ziekte van personeel van Uitgeverij The Optimist B.V., tekortschieten van door Uitgeverij The Optimist B.V. ingeschakelde toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid, productieverbod, slecht weer, brand en explosie.

 

KLACHTEN EN ADRESWIJZIGING

 1.  Voor vragen met betrekking tot facturen n.a.v. een Overeenkomst of vragen over een Bestelling of Abonnement kan Abonnee of Klant terecht bij de Klantenservice.
 2. Klachten van welke aard dan ook, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan bij Klantenservice te zijn ingediend. Klachten worden binnen twee weken behandeld en Uitgeverij The Optimist B.V. zal binnen deze termijn schriftelijk dan wel telefonisch reageren.
 3. Een klacht ontslaat Abonnee of Klant niet van de nakoming van zijn verplichtingen conform de Overeenkomst, waaronder tijdige betaling van het abonnementsgeld.
 4. Adreswijzigingen in verband met bezorging dan wel facturering dienen uiterlijk 14 dagen voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan Uitgeverij The Optimist B.V. te worden doorgegeven. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van Abonnee of Klant dienen zo spoedig mogelijk aan Uitgeverij The Optimist B.V. doorgegeven te worden.
 5. In het onverhoopte geval dat een geschil omtrent een Bestelling niet onderling tussen Uitgeverij The Optimist B.V. en Klant wordt opgelost, heeft Klant het recht om een klacht in te dienen via een van de geschillencommissies van de ODR (Online Dispute Resolution). Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend en Uitgeverij The Optimist B.V. dan wel Klant dient daar gevolg aan te geven.

PRIVACY

 1. Uitgeverij The Optimist B.V. respecteert de privacy van haar Abonnees en Klanten. Persoonlijke gegevens van Abonnees en Klanten worden door Uitgeverij The Optimist B.V. dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Daarbij houdt Uitgeverij The Optimist B.V. zich aan de van toepassing zijnde privacy-gerelateerde wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Op basis van de Telecommunicatiewet zal Uitgeverij The Optimist B.V., Abonnee en Klant de nieuwsbrief van het betreffende Tijdschrift doen toekomen, waarbij Abonnee en Klant te allen tijde het recht hebben zich middels een link in de nieuwsbrief uit te schrijven.
 2. Voor meer informatie over hoe Uitgeverij The Optimist B.V. omgaat met persoonsgegevens zie www.theoptimist.nl/privacy

 

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op deze Voorwaarden en op de tussen Abonnee of Klant en Uitgeverij The Optimist B.V. gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillentussen Uitgeverij The Optimist B.V. en Abonnee dan wel Klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

II – AANVULLENDE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN

Op alle Overeenkomsten met betrekking tot Abonnementen op een door Uitgeverij The Optimist B.V. uitgegeven (online) Tijdschrift, zijn naast de algemene bepalingen (zie onder I) de onderhavige voorwaarden van toepassing.

WELKOMSTGESCHENK

 1. Aanbiedingen met een welkomstgeschenk gelden alleen zolang de voorraad strekt.
 2. Welkomstgeschenken en kortingsaanbiedingen zijn alleen mogelijk indien de nieuwe Abonnee gedurende een periode van 6 maanden geen Abonnement heeft gehad op het betreffende Tijdschrift. Indien dit wel het geval is of bij vermoeden van misbruik (waaronder ook valt overmatig aangaan van Abonnementen), vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk en heeft Uitgeverij The Optimist B.V. het recht het welkomstgeschenk c.q. de korting terug te vorderen.
 3. Indien een specifiek welkomstgeschenk niet meer op voorraad is dan biedt Uitgeverij The Optimist B.V. Abonnee een alternatief in de vorm van een vervangend welkomstgeschenk of een korting, een en ander ter keuze van Abonnee.
 4. Levering van het welkomstgeschenk geschiedt binnen 30 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij een ander levertermijn is genoemd. De door Uitgeverij The Optimist B.V. gehanteerde levertermijnen zijn indicatief. Overschrijding van het termijn geeft Abonnee geen recht op schadevergoeding dan wel ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Abonnee dient het welkomstgeschenk bij ontvangst te controleren op eventuele gebreken of schade en dient dit binnen twee weken na ontvangst aan Uitgeverij The Optimist B.V. te melden via de Klantenservice.

BEZORGING

 1. Gedurende de looptijd van het Abonnement zal Uitgeverij The Optimist B.V. zich inspannen voor een tijdige bezorging van het Tijdschrift.
 2. Uitgeverij The Optimist B.V. heeft het recht om de bezorging van het Tijdschrift op te schorten indien tijdige betaling uitblijft.
 3. Uitgeverij The Optimist B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van niet-tijdige bezorging.

LOOPTIJD, VERLENGING EN BEËINDIGING VAN HET ABONNEMENT

44.  Abonnementen worden aangegaan voor de overeengekomen periode of aantal edities. Daarna wordt – behoudens opzegging als in dit artikel geregeld– automatisch verlengd, tenzij anders vermeld. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het Abonnement alleen tegen het einde van het overeengekomen termijn worden beëindigd, waarbij de Abonnee uiterlijk drie (3) maanden voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn Uitgeverij The Optimist B.V. over deze opzegging moet berichten.

 1. Na (automatische) verlenging kan Abonnee het Abonnement opzeggen kan met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maanden tenzij de betreffende titel 11 maal of minder per jaar verschijnt, dan dient Abonnee een opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen. Opzegging dient te geschieden op de wijzen als in punt 44. vermeld.
 2. Opzegging van een Abonnement dient via de Klantenservice telefonisch, elektronisch, mail dan wel per gewone of aangetekende post te geschieden. Uitgeverij The Optimist B.V. zal na ontvangst van de opzegging schriftelijk bevestigen dat het Abonnement wordt beëindigd onder vermelding van de definitieve einddatum van het Abonnement.
 3. Informatie over de looptijd van het Abonnement kan tevens opgevraagd worden bij de Klantenservice.
 4. Uitgeverij The Optimist B.V. is te allen tijde gerechtigd een Abonnement op te zeggen met inachtneming van eenzelfde opzegtermijn als die geldt voor Abonnee.

TARIEVEN, RESTITUTIE EN BETALING

49. De gehanteerde tarieven gelden uitsluitend voor Abonnementen in Nederland en zijn inclusief verzendkosten en B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

50. Betaling geschiedt voor de overeengekomen Betaalperiode en geschiedt op een manier die

Abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het Abonnement (bijv. via Ideal of automatische incasso). De abonnementsprijzen voor de (automatische) verlenging staan vermeld in het colofon of op de servicepagina van het Tijdschrift.

 1. Bij niet tijdige betaling bijvoorbeeld door stornering of wegens ontoereikend saldo, heeft Uitgeverij The Optimist B.V. het recht herinneringskosten in rekening te brengen. Indien de betaling van het Abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Uitgeverij The Optimist B.V. gerechtigd het Abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. Uitgeverij The Optimist B.V. heeft alsdan het recht de vordering over te dragen aan een incassobureau. Stornering van een door Uitgeverij The Optimist B.V. (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.
 2. Bij beëindiging van het Abonnement na het eerste abonnementstermijn door Abonnee dan wel Uitgeverij The Optimist B.V., vindt restitutie plaats van het reeds betaalde abonnementsgeld over de resterende Betaalperiode vanaf de einddatum van het Abonnement of kan worden ingezet ten behoeve van een Abonnement op een ander Tijdschrift.
 3. Uitgeverij The Optimist B.V. heeft het recht de prijs gedurende looptijd van het Abonnement te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie, verhoging van de grondstofprijzen of andere onvoorziene prijsstijgingen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende Tijdschrift gepubliceerd. Indien de wijziging een verhoging betreft en deze verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van het betreffende Abonnement, heeft Abonnee het recht het Abonnement te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en op de wijze als genoemd in punt 46.

WIJZIGING OF STAKING UITGAVE

 1. Uitgeverij The Optimist B.V. heeft het recht de omvang, het aantal edities, inhoud, verschijningsvorm, – moment en/of frequentie en lay-out van haar Uitgaven te wijzigen, waarbij Uitgeverij The Optimist B.V. ervoor zal zorgen dat het betreffende Tijdschrift ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding blijft staan tot het abonnementstarief. Bij het stopzetten van een Tijdschrift, vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de resterende betaalperiode vanaf de stakingsdatum van de Uitgave. In het geval van staking waarbij de Uitgave wordt vervangen door een andere uitgave of een wijziging van de Uitgave waardoor de Uitgave wezenlijk afwijkt van de onder het Abonnement door Uitgeverij The Optimist B.V. toegezegde prestatie, heeft Abonnee het recht om het Abonnement binnen vier (4) weken na aankondiging van de vervanging, dan wel binnen vier (4) weken na de ontvangst van het eerste vervangende editie van de Uitgave, afhankelijk van welk moment eerder is, te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de Klantenservice.

III –PRODUCTEN

Deze bepalingen zijn in aanvulling op de bepalingen genoemd onder I. en II. van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Klant/Abonnee en Uitgeverij The Optimist B.V. dan wel Bestelling van Klant/Abonnee waarbij door Uitgeverij The Optimist B.V. via een door haar geëxploiteerde Webshop Abonnementen dan wel Producten worden verkocht.

LEVERING EN UITVOERING

 1. Iedere Bestelling wordt uiterlijk binnen 30 dagen door Uitgeverij The Optimist B.V. uitgevoerd, tenzij anders is vermeld dan wel overeengekomen. Indien de bezorging onverhoopt vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Klant hiervan uiterlijk 15 dagen nadat de Bestelling is geplaatst bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal Uitgeverij The Optimist B.V. het bedrag dat Klant betaald heeft zo spoedig als mogelijk terugbetalen.
 2. Uitgeverij The Optimist B.V. neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de Bestellingen. Bij de levering van de Bestellingen maakt Uitgeverij The Optimist B.V. gebruik van zorgvuldig door haar geselecteerde logistieke dienstverlener(s).
 3. Tot het moment van bezorging aan Klant berust het risico van beschadiging en/of vermissing van bestelde Producten bij Uitgeverij The Optimist B.V. tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

BETALING EN FACTURERING
58. Voor Producten anders dan online afgesloten Abonnementen (zie punt 51.), dient betaling te geschieden middels iDeal of automatische incasso.).

 1. De door Uitgeverij The Optimist B.V. gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief verzendkosten en inclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Uitgeverij The Optimist B.V. behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd en gelden niet voor reeds geplaatste Bestellingen.

GARANTIE PRODUCTEN

 1. Uitgeverij The Optimist B.V. staat ervoor in dat de bestelde en door haar geleverde Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De afbeeldingen van de online aangeboden Producten worden zo nauwkeurig mogelijk door Uitgeverij The Optimist B.V. in beeld gebracht. Uitgeverij The Optimist B.V. kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van deze Producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren Producten.

DIGITALE UITGAVEN

62. Abonnees hebben de mogelijkheid om een Digitale Uitgave van het Tijdschrift waar zij een Abonnement al dan niet tegen betaling te ontvangen

 1. Het is Abonnee niet toegestaan Digitale Uitgaven te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel punt 64. Beschreven licentie te buiten gaan.
 2. De (intellectuele eigendoms-) rechten op de door Uitgeverij The Optimist B.V. aangeboden Digitale Uitgaven komen aan Uitgeverij The Optimist B.V. dan wel haar licentiegever toe. Abonnee verkrijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht het Digitale Uitgave te gebruiken.

© 2022 Uitgeverij The Optimist B.V.