Geen bestrijdingsmiddelen meer nabij natuurgebieden

The Optimist 22 jul 2021 Natuur & Milieu

Telers mogen in de omgeving van natuurgebieden geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, tenzij zij hiervoor een vergunning hebben verkregen. Zo oordeelde de rechtbank Noord-Nederland in Groningen.

Milieudefensie Westerveld spande een zaak aan tegen telers die zonder vergunning een stuk land hadden ingericht voor lelieteelt. De rechter oordeelde dat telers in de omgeving van Natura 2000-gebieden geen bestrijdingsmiddelen mogen gebruiken, tenzij ze daarvoor een vergunning hebben.

Deze uitspraak heeft gevolgen voor de landbouw en alle teelten die een negatieve invloed kunnen hebben op Natura 2000-gebieden. Telers moeten de vergunning Wet natuurbescherming aanvragen voor drainage of voor het gebruiken van bestrijdingsmiddelen.

Hiervoor moeten zij wetenschappelijk laten vaststellen dat ze geen bijdrage leveren aan de aantasting van Natura 2000-gebieden. Zonder dit bewijs mag de overheid geen toestemming verlenen. Alleen voor lang bestaande teelten kan een uitzondering bestaan, meldt Milieudefensie in een persverklaring.

De overheid is verplicht om op te treden tegen telers die zonder vergunning deze middelen gebruiken of verdroging veroorzaken bij beschermde natuurgebieden.

Lees in deze daily over een drone die chemische bestrijdingsmiddelen vervangt.

Bron: Milieudefensie

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie