FriDaily: Grootste natuurinclusieve zonnepark van Nederland

The Optimist 14 jun 2024 Natuur & Milieu

Vorige week werd het zonnepark Fledderbosch officieel geopend. Van de circa 90 hectare aan oppervlakte, is ongeveer een derde ingericht met nieuwe natuur. Dit relatief grote stuk natuur en landschap zorgt ervoor dat Fledderbosch zich het grootste natuurinclusieve zonnepark van Nederland mag noemen.

Lokaal draagvlak is gecreëerd door inwoners uit de directe omgeving te betrekken bij de ontwikkeling van het park. Vanaf de start van de ontwikkeling van Fledderbosch in 2018, is er ingezet op gedeeltelijk lokaal eigenaarschap van het zonnepark.

Inspraak en eigenaarsschap
De inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer zijn sindsdien betrokken en hebben inspraak in zowel het materiële gedeelte, als de inrichting en ontwikkeling van het park. Het mede-eigenaarschap krijgt uiteindelijk de vorm van een – nog op te richten – Omgevingsfonds.

Jan Borkent, secretaris en bestuurslid bij ECTB stelt dat het op deze manier betrekken van omwonenden best uniek is. ‘Zonnepark Fledderbosch is een meerjarenproject en samen met de burgers blijven we de ontwikkeling monitoren, evalueren en verbeteren. Zo streven we ons doel – om ook landschap én natuur terug te geven aan inwoners – zo goed mogelijk na.’ Hij hoopt dat Fledderbosh een voorbeeld kan zijn voor andere/toekomstige zonneparken.’

De plaatselijke Energie Coöperatie Ten Boer zorgt ervoor, dat een deel van de financiële opbrengst wordt besteed wordt aan verlaging van energierekeningen van inwoners met een kleine portemonnee. Daarnaast wordt er een duurzaamheidsfonds opgericht. Hierdoor kunnen lokale maatschappelijke organisaties initiatieven indienen voor ondersteuning en realisatie. Ook kan het fonds projecten voor opwekking van duurzame energie steunen, zoals een kleine windmolen. Dit fonds moet in 2025 actief zijn.

Meer biodiversiteit
Een grote wens vanuit de burgers bleek het vergroten van de biodiversiteit. Met behulp van ecologen is de oppervlakte zo ingericht dat er meer biodiversiteit is teruggekomen dan dat er was. Herbert Koekkoek en Ariën Baken, deskundigen op het gebied van natuur en landschap, hebben inrichtings- en beheeradviezen gegeven. Op basis van de gerealiseerde nieuwe inrichting verwachten ze dat er meer biodiversiteit terugkomt dan dat er was.

‘Landbouwgrond heeft plaats gemaakt voor nieuwe natuur, zoals kruidenrijk grasland, riet en opgaande struikbegroeiing. De historische waterloop ‘de Oude Kwens’ is in het open middengebied teruggebracht in de vorm van een brede waterloop met natuur- en waterbergingsfunctie. De bedoeling is dat dit open-middendeel van het park gaat functioneren voor water- en boerenlandvogels. Een mooi en goed voorbeeld van hoe energieopwekking en ontwikkeling van biodiversiteit hand in hand samen kunnen gaan. Een win-win situatie,’ aldus Ariën.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie